ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ NEWS

Συνεδριάζει με πληθώρα θεμάτων η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων

Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την 30η Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 το πρωί με τα εξής θέματα:

 

 • Έγκριση της υπ’ αριθ. 33/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων που αφορά στην έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2021 (εισηγητής: Θ. Τουλγαρίδης – Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού)
 • Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 Δήμου Πατρέων (λοιπές αντικαταβολές) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 Δήμου Πατρέων, ανταποδοτικού χαρακτήρα (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • 1) Έγκριση α) Της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την κατεπείγουσα προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την αντιμετώπιση των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας COVID-19, συνολικού προϋπολογισμού 99.652,60€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) β) Των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. 6/2021 Μελέτης», γ) Του από 19/03/2021 Πρακτικού του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, 2) Ανάθεση της εν λόγω προμήθειας. 3) Εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο για την υπογραφή των συμβάσεων (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • 1) Έγκριση: α) Της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την κατεπείγουσα προμήθεια και τοποθέτηση γκισέ για την τήρηση των μέτρων αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, με συνολικό ποσό ανάθεσης 42.151,32€ (συμπ/νου ΦΠΑ). β) Των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. 2/2021 Μελέτης και γ) Του από 8/03/2021 Πρακτικού του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, 2) Ανάθεση της εν λόγω προμήθειας και 3) Εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο για την υπογραφή των σχετικών Συμβάσεων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Ακύρωση της υπ’ αριθ. 924/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για το έργο: «Έργα Υποδομής Κινητών Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων της διακήρυξης, του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Πατρέων» cpv:66514110-0, προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00€, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/2021 Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του έργου «Οδοποιία και μικρά τεχνικά έργα Ανατολικού και Νότιου διαμερίσματος 2020» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή παιδικών χαρών σε νηπιαγωγεία», αναδόχου «Τρίγκα Βασίλειου του Ανδρέα»  (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Εξειδίκευση πιστώσεων για την πληρωμή του Ανταποδοτικού Τέλους ΤΕΕ (e-άδειες) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση απόδοσης λογαριασμού, από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής (Ταχυδρομικά τέλη) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος  – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν ταχυδρομικά τέλη και ορισμός υπολόγου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος  – Αρμ. Δ/ντής)
 • Διαγραφή οφειλής (Αλεξοπούλου Αναστασία) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια) 
 • Διαγραφή οφειλής (Ασημακόπουλος Νικόλαος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια) 
 • Διαγραφή οφειλής (Αυγέρης Δημήτριος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια) 
 • Διαγραφή οφειλής (Γεωργιοπούλου Βασιλική, Σωτηρόπουλος Νικόλαος, Μαγκάκη Άννα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια) 
 • Διαγραφή οφειλής (Γιαννούλη Ανδριάννα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια) 
 • Διαγραφή οφειλής (Γκοτσόπουλος Αλέξανδρος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια) 
 • Διαγραφή οφειλής (Γκοτσόπουλος Παύλος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια) 
 • Διαγραφή οφειλής (Κατσαλη Βασιλική) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια) 
 • Διαγραφή οφειλής (Κατσώρας Σπυρίδων) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια) 
 • Διαγραφή οφειλής (Νικολουτσόπουλος Βασίλειος) – Βεβαίωση οφειλής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια) 
 • Διαγραφή οφειλής (Παπακωνσταντίνου Γεώργιος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια) 
 • Διαγραφή οφειλής (Παπαρρηγόπουλος Αλέξιος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια) 
 • Διαγραφή οφειλής (Σοφιλος Βλάσιος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια) 
 • Διαγραφή οφειλής (Τρύφα Ευαγγελία) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια) 
 • Διαγραφή οφειλής (Φλωράτος Ανδριανός) – Βεβαίωση οφειλής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια) 
 • Διαγραφή οφειλής (Φλωράτος Ανδριανός – 57,24€) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια) 
 • Διαγραφή οφειλής (Φλωράτος Ανδριανός – 27,70€) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια) 
 • Διαγραφή οφειλής (Χρυσανθόπουλος Βασίλειος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια) 

 

 

Περισσότερα για:

Προηγούμενο άρθροΤροχαίο με τραυματία στην Αρόη

Γίνετε μέλη στην ενημερώτικη ομάδα της Αιτωλοακαρνανίας. Ενημερώστε, ενημερωθείτε και σχολιάστε τα πάντα ελεύθερα ΕΔΩ!

Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πήγη, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Σχετικές αναρτήσεις

Παρέμβαση του αρχηγού της ΕΛΑΣ για φόνο αδέσποτης σκυλίτσας στο Αγρίνιο

aitoloakarnanianews.gr

Μειώσεις στα διόδια στην Ολυμπία Οδό – Οι νέες τιμές στο Ρίο

aitoloakarnanianews.gr

Διαδικτυακή τηλεδιάσκεψη της Βοηθού Περιφερειάρχη Αμαλίας Βούλγαρη με τους προέδρους των Δημοτικών Επιτροπών Ισότητας Φύλων της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

aitoloakarnanianews.gr

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει στην Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS – Φωτίζει κόκκινα τα κτίρια της σε Μεσολόγγι, Πάτρα και Πύργο,

aitoloakarnanianews.gr

Πάτρα : Μπαράζ κρουσμάτων κορονοϊού σε super market και πολυκαταστήματα

aitoloakarnanianews.gr

Νέα σύλληψη στον Αερολιμένα Ακτίου

aitoloakarnanianews.gr

Αφήστε ένα σχόλιο