AITOLOAKARNANIANEWS.GR
Αγροτικα Νεα

Χωρίς τις πράσινες υποχρεώσεις για την εξασφάλιση του τσεκ αγρότες με καλλιέργεια μέχρι 100 στρέμματα

[ad_1]

Τα παραπάνω θα συζητηθούν κατά το Συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ την ερχόµενη ∆ευτέρα 26 Φεβρουαρίου, µε την Κοµισιόν να σηµειώνει πως θα δροµολογήσει τον Μάρτιο διαδικτυακή έρευνα που θα απευθύνεται απευθείας σε αγρότες και κτηνοτρόφους, ώστε να προχωρήσει σε περαιτέρω προτάσεις. Αναλυτικότερα, τα µέτρα που προτείνει προς υιοθέτηση η Κοµισιόν:

Βραχυπρόθεσµα µέτρα

Τροποποίηση των κανόνων διατήρησης των µόνιµων βοσκοτόπων (Αιρεσιµότητα ΚΓΠΚ1). Αφορά πρώην κτηνοτρόφους µε µεγάλες χορτολιβαδικές εκτάσεις που στράφηκαν στην παραγωγή αροτραίων καλλιεργειών ώστε να κληθούν να µετατρέψουν εκ νέου την αρόσιµη γη τους σε µόνιµους βοσκότοπους.  Χρονοδιάγραµµα: Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που θα εκδοθεί τον Μάρτιο.

Eπανεξέταση πιθανών γεωργικών πρακτικών για την κάλυψη των εδαφών (Αιρεσιµότητα ΚΓΠΚ 6): Οι γεωργοί µπορούν να έχουν µεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τα οργώµατα και τις εργασίες που µπορούν να κάνουν για να εκπληρώνουν την υποχρέωση της φυτοκάλυψης. 

Χρονοδιάγραµµα: ∆ιευκρινίσεις που θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν µε τα κράτη µέλη τον Μάρτιο.

Αναθεώρηση της µεθοδολογίας της ΕΕ για την αξιολόγηση της ποιότητας του συστήµατος παρακολούθησης εκτάσεων. Οι γεωργοί θα λαµβάνουν έως και 50 % λιγότερες επισκέψεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις. Με τον τρόπο αυτό θα απελευθερωθούν επίσης πόροι στις εθνικές διοικήσεις.

Χρονοδιάγραµµα: Οριστικοποίηση και παρουσίαση της νέας µεθοδολογίας τον Μάρτιο.

Αποσαφήνιση της έννοιας της ανωτέρας βίας: Οι πληγέντες γεωργοί θα έχουν µεγαλύτερη βεβαιότητα όσον αφορά την είσπραξη των πληρωµών τους στο πλαίσιο της ΚΓΠ και οι εθνικές διοικήσεις θα επωφεληθούν από µια σαφέστερη ερµηνεία σε επίπεδο ΕΕ, αποτρέποντας δηµοσιονοµικά σφάλµατα.

Χρονοδιάγραµµα: Παρουσίαση των διευκρινίσεων στα κράτη µέλη τον Μάρτιο

∆ιευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και τροποποιήσεων των στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ. Οι εθνικές διοικήσεις µπορούν να εντοπίσουν µε µεγαλύτερη ευκολία τοµείς πιθανής απλούστευσης και να τους εφαρµόσουν ταχύτερα προς όφελος των γεωργών.

Χρονοδιάγραµµα: Τρέχουσα διαδικασία.

Μεσοπρόθεσµα µέτρα

Εξαίρεση των µικρών εκµεταλλεύσεων κάτω των 100 στρεµµάτων από τους ελέγχους που σχετίζονται µε τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις αιρεσιµότητας (ΚΓΠΚ). Επιπλέον, σε περίπτωση ενδιάµεσης τροποποίησης των βασικών κανονισµών, το πρότυπο ΚΓΠΚ 8 για τη γη υπό αγρανάπαυση, το πρότυπο ΚΓΠΚ 7 για την αµειψισπορά και το πρότυπο ΚΓΠΚ 6 για την κάλυψη του εδάφους θα µπορούσαν να αναθεωρηθούν ώστε να µειωθεί περαιτέρω η επιβάρυνση για τους γεωργούς.

Μακροπρόθεσµα µέτρα

Για να ανταποκριθεί περαιτέρω στην τρέχουσα κατάσταση κρίσης στον γεωργικό τοµέα, η Επιτροπή επεξεργάζεται επίσης δράσεις για τη βελτίωση της θέσης των γεωργών στην τροφική αλυσίδα και την προστασία τους από αθέµιτες εµπορικές πρακτικές, οι οποίες θα παρουσιαστούν σύντοµα.

∆εδοµένου ότι οι γεωργοί είναι συχνά ο πιο ευάλωτος κρίκος στην αλυσίδα αξίας των τροφίµων, οι δράσεις αυτές µπορεί να καλύπτουν ζητήµατα όπως η διαφάνεια της αγοράς, οι εµπορικές πρακτικές στην αλυσίδα αξίας, το κόστος παραγωγής ή ο πιο οµοιογενής έλεγχος των υφιστάµενων κανόνων για τα εισαγόµενα γεωργικά προϊόντα.

 

[ad_2]

Source link

Related posts

Αγρότες: Ικανοποίηση μετά τη συνάντηση με Μητσοτάκη χθες

Σύσταση Διεπαγγελματικών με λιγότερους φορείς προωθεί η Βάθη

«Όχι» Χρυσοχοΐδη στους αγρότες για κάθοδο με τρακτέρ στην Αθήνα – «Εμείς θα κατέβουμε», απαντούν

Αφήστε ένα σχόλιο